Algemene voorwaarden Rijschool SEE

Artikel 1. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken

1.1 De rijles wordt gegeven door een rijinstructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
1.2 De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldig instructeur certificaat.
1.3 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd nadat de rijschool is gemachtigd, de examenkosten zijn betaald en de gezondheidsverklaring is ingevuld op mijn CBR.nl.
1.4 De cursist legt het examen in principe af met de auto waarin de rijles is gevolgd, in geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.5 De tijdsduur van de een rijles is 60 minuten en wordt volledig benut voor het geven van rijles. In overleg met de rij instructeur kan een leerling een pauze invoegen indien er meerdere uren achtereen wordt gereden.
1.6 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goed bedrijfsrisico verzekering afgesloten.
1.7 Indien er lessen niet door kunnen gaan door ziekte van de rij instructeur of een ongeval, weer of verkeersomstandigheden wordt de cursist hier tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gepland.

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1 Om de lessen te volgende moet je 16.5 jaar zijn, je mag echter pas examen doen als je 17 jaar bent.
2.2 De leerling dient ten alle tijden een legitimatie bij zich te dragen en deze moet geldig zijn.
2.3 De leerling zorgt ervoor om tijdig op de afgesproken plaats aanwezig te zijn voor de rijles, anders heeft de rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen. De rijschool is verplicht om 15 minuten wachttijd in acht te nemen.
2.4 De leerling mag de les verzetten of afzeggen echter wel 48 uur van tevoren ( werkdagen ma-vrij) is de les te laat afgezegd, dan heeft de rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij dringende zaken, dit zijn het overlijden van een naast familielid, begrafenis of spoedopname in een ziekenhuis.
2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over haar/zijn medische/psychische toestand, medicijnen, alcohol/drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.7 Indien de leerling iets verzwijgt over bovenstaande regel (punt 2.6), dan heeft de rijschool het recht de les overeenkomst per direct te beëindigen zonder enige restitutie van betaalde lesgelden.
2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van hierboven genoemde regel (punt 2.6), heeft de rijschool het recht om dit op de leerling te verhalen.
2.9 De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rij instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

3.1 De betaling dient ten alle tijden te geschieden via de bank.
3.2 Voor betalingen van lespakketten dienen de termijnen in acht te worden genomen welke zijn overeengekomen op de factuur. De 1e termijn na ontvangst van de factuur en de 2e termijn op de helft van het lespakket, gebeurt dit niet, dan worden de lessen stopgezet tot dat de betaling plaats heeft gevonden.
3.3 Komt het toch voor dat een leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
– Indien er een achterstand in de betaling ontstaat krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering, wordt dan nog niet tot betaling overgegaan, ontvang je binnen 8 dagen een herinneringsfactuur met het te betalen bedrag.
– De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met € 13,50 aan administratie kosten.
– Indien er na veelvuldig aandringen niet wordt betaald door de leerling wordt een incasso bureau ingeschakeld en dan komen de gemaakte kosten hiervoor bovenop het bedrag van de factuur en de herinneringsfactuur.
3.4 Als je een pakket hebt gekocht en je behaalt je rijbewijs terwijl het pakket niet volledig is benut, dan heb je recht op het resterende bedrag uit je pakket. Deze betaling is een aangepaste lesprijs en geen losse lesprijs!
3.5 Bij overschrijding van het lespakket wordt wel de losse lesprijs berekend.
3.6 Bij tussentijds stoppen van de rijlessen en overgaan naar een andere rijschool, wordt geen geld teruggestort.
3.7 De rijschool is gerechtigd de lesprijs tijdens de les overeenkomst te verhogen.
3.8 Als er voor het examen de gewenste betalingen niet zijn voldaan, wordt het examen geannuleerd en wordt er een nieuwe aanvraag gedaan zodra er aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan, de kosten voor beide examens zijn voor de leerling.

Artikel 4. Rij(her)examen

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten voor het nieuwe examen dragen.
4.2 Als het examen komt te vervalen wegens slecht weer bijvoorbeeld ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet te voldoen, dit komt voor rekening van het CBR.

Artikel 5. Aanvullende afspraken

5.1 Indien een leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een examen, kan de leerling geen gebruik maken van dit examen.
5.2 De leerling dient dan extra lessen te volgen tot dat hij/zij klaar is voor het examen, dit in overleg met de rijinstructeur en tegen de losse lesprijs.
5.3 Als de leerling het examen niet bij rijschool SEE aflegt, wordt geen restitutie van het examengeld uit het pakket gedaan.
5.4 De leskaart van een leerling wordt door ons alleen gelezen en ingevuld.

Artikel 6. Gebruik van verdovende middelen

6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
– De rijschool kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden, de rijschool draagt zelf het risico.
– Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks het ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.
6.2 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen te zij die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed van was, zal de leerling aansprakelijk worden gesteld.
6.3 Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dit is de gele of de rode sticker die op de verpakking van de medicijnen vermeld staat, als je dergelijke medicijnen moet gebruiken, neem dan eerst contact op met de rijschool, worden deze medicijnen geslikt zonder dat de rijschool het weet en er wordt een aanrijding of schade aan derden veroorzaakt, wordt de leerling aansprakelijk gesteld.
6.4 De rijschool dient op de hoogte te zijn als de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, dit kan zijn omdat de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd door de rechter, de leerling mag in zo`n geval ook geen lesauto besturen.
6.5 Heeft de leerling dit verzwegen wordt hij/zij aansprakelijk gesteld, als er een aanrijding of schade aan derden ontstaat voor alle financiële gevolgen.

Artikel 7. Algemene voorwaarden

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.